Voorwaarden voor dienstverlening

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,
werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor training, teambuilding,
organisatie-advisering, coaching, begeleiding, assessment of andere
werkzaamheden tussen ons bureau en opdrachtgevers, respectievelijk hun
rechtsopvolgers.

2. Grondslag

Onze offertes en activiteiten zijn gebaseerd op de informatie die door de
opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste
weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de
opdracht heeft verstrekt. Wij zullen de door ons te verrichten diensten naar beste
inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, tenzij
anders is overeengekomen.

3. Terbeschikkingstelling van informatie en medewerkers door de opdrachtgever

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te
laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die
voor de uitvoering van de opdracht nodig zijn.
Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen
organisatie van de opdrachtgever, die bij onze werkzaamheden betrokken (zullen)
zijn.
4. Annuleringsregeling trainingen en workshops met open inschrijvingen

Annuleren door de deelnemer kan per aangetekend verzonden brief of per door
Warrior Coaching bevestigde e-mail.

1. Annuleren van 4 tot 2 weken voor de start van de training kost aan
annuleringskosten 50 % van de deelnamekosten.
2. Annuleren korter dan 2  weken voor of na aanvang van de training verplicht
tot het betalen van 100 % van de deelnamekosten.
3. Annuleren omdat de training van uw keuze vol was toen u inschrijfgeld
betaalde, en u geen gebruik wenst te maken van een zekere plaats   in de
volgende (versie) van deze training, kan tegen teruggave van het volledige
bedrag dat u al betaald heeft. Voorwaarde is dat u annuleert binnen een
week nadat u medegedeeld is dat u in de huidige training niet geplaatst kunt
worden omdat deze vol is en dat u recht hebt op een plaats in de volgende
training. Als u niet binnen een week annuleert, staat u ingeschreven voor de

eerstvolgende training en zijn verder de normale annuleringsregeling zoals
hierboven omschreven van toepassing.
4. Bij annulering hebt u het recht om iemand anders in uw plaats te doen
deelnemen aan de training.
5. Op annulering of niet komen opdagen wegens ziekte zijn dezelfde bepalingen
van toepassing als hierboven in punt 1 – 4 genoemd.
Annuleren door Warrior Coaching
1. Annuleren door Warrior Coaching in verband met onvoldoende deelname of
overmacht leidt tot teruggave van 100 % van alle betaalde kosten.
2. Warrior Coaching behoudt zich het recht voor deelnemers de (verdere)
toegang tot de training te weigeren, bijvoorbeeld indien het gedrag van
betreffende deelnemers ingaat tegen de sociaal geaccepteerde vormen van
gedrag en / of te belastend is voor ander deelnemers. De deelnemer heeft
geen recht op teruggave van (een deel van) het verschuldigde totaal bedrag
voor de training of workshop.

5. Personeel

Wij kunnen de samenstelling van het advies- of trainingsteam wijzigen, indien wij
van mening zijn dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De
wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten adviesdiensten niet verminderen,
noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het
team kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met ons plaatsvinden.

6. Detachering

6.1. Opdrachtomschrijving
Opdrachtgever en opdrachtnemer verplichten zich om voor aanvang van de
dienstverlening te komen tot een omschrijving van de opdracht. Wij aanvaarden
geen aansprakelijkheid voor de doeltreffendheid van de opgedragen
werkzaamheden.
6.2 Volledigheid van informatie
Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan
ook die voortvloeit uit nalatigheid, onvolledigheid of onzorgvuldigheid met
betrekking tot de informatievoorziening door de opdrachtgever.

7. Trainingen en workshops

7.1. Wijze van deelname
1. Een training of een workshop is een actieve bijeenkomst, waar van iedereen
optimale inzet wordt verwacht.

2. Van iedere deelnemer wordt verwacht, dat hij de bijeenkomsten op actieve
wijze volgt. Indien hij (ook na gesprekken hierover) in gebreke blijft, heeft
Warrior Coaching het recht deze cursist de verdere deelname te ontzeggen,
zonder dat hieraan enig recht op terugbetaling kan worden ontleend. Voor
storende gedragingen in de trainingslocatie, buiten werkperioden van de
trainingen geldt hetzelfde.
3. Warrior Coaching kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld
voor de gedragingen van de deelnemers en de daaruit voortgekomen
gevolgen.
7.2. Keuze trainingslocatie
1. Om een optimaal werkresultaat te verzekeren, moet de trainingslocatie
functioneel voldoen aan de door Warrior Coaching te stellen eisen.
2. Voor trainingen en workshops zal in onderling overleg een geschikte
trainingslocatie worden gereserveerd.
3. Warrior Coaching zal, indien de opdrachtgever dit wenst, hierbij haar
bemiddeling verlenen.
4. De noodzaak tot het veranderen van de trainingslocatie kan geen reden zijn
tot het annuleren van de gegeven opdracht.
7.3 Honoraria, prijzen en verblijfskosten trainingen en workshops
1. Voor trainingen en workshops gelden de tussen de opdrachtgever en Warrior
Coaching schriftelijke overeengekomen honoraria en prijzen.
2. Voor alle open trainingen, workshops en alle overige door Warrior Coaching
georganiseerde activiteiten worden de gepubliceerde tarieven in rekening
gebracht, die gelden op het moment van de definitieve opdracht.
3. Het niet op tijd voldoen van het gedeclareerde bedrag ontheft de
opdrachtgever niet van zijn aangegane verplichtingen.
4. De verblijfskosten worden doorberekend aan de hand van de kosten, die
door de trainingslocatie aan Warrior Coaching in rekening worden gebracht.
7.4. Annulering en uitstel incompany  trainingen en workshops
Boven het gestelde in artikel 7 en 8 van de voorwaarden gelden vanwege het
specifieke karakter van trainingen en workshops de volgende aanvullende
voorwaarden.
Indien door toedoen van de opdrachtgever de uitvoering van een training of
workshop voor de overeengekomen aanvangsdatum wordt geannuleerd of
uitgesteld, is de opdrachtgever de hierna te noemen percentages van het
honorarium verschuldigd:

Annulering of uitstel binnen drie maanden voor
aanvangsdatum:                                 50%
Annulering of uitstel binnen twee maanden voor
aanvangsdatum:                               75%
Annulering of uitstel binnen één maand voor
aanvangsdatum:                                   100%
1. Bij latere uitvoering van een geannuleerde of uitgestelde opdracht is
derhalve alsnog het totale honorarium verschuldigd boven de annulerings-
/uitstelkosten. Indien betaling niet plaatsvindt binnen de oorspronkelijk
overeengekomen aanvangsdatum, zal de wettelijk toegestane rente in
rekening worden gebracht aan de opdrachtgever.
2. De kosten, die de trainingslocatie bij annulering of uitstel aan Warrior
Coaching berekent, worden in rekening gebracht aan de opdrachtgever, die
de uitvoering van een training of workshop annuleerde/uitstelde.
3. Indien een deelnemer aan een open training of workshop door ziekte of
overmacht niet kan deelnemen, blijven de relevante trainings- en
verblijfskosten voor de gehele periode verschuldigd. In overleg kan zijn
leidinggevende een vervangende deelnemer sturen. zijn. De verblijfskosten
zijn in dat geval opnieuw volledig voor rekening van de opdrachtgever.
7.5. Gedeeltelijke deelname aan trainingen en workshops
1. Deelnemers die tijdens een training of workshop niet permanent aanwezig
zijn, blijven de totale training- of workshopkosten verschuldigd.
2. Indien een deelnemer aan een training of workshop gedurende deze
bijeenkomst door ziekte of overmacht gedwongen wordt voortijdig de
training te onderbreken, blijven de relevante trainings- en verblijfskosten
voor de gehele periode verschuldigd. In overleg met de verantwoordelijke
trainingsmanager kan hij aan een volgend soortgelijke workshop of training
deelnemen, zonder opnieuw het honorarium aan Warrior Coaching
verschuldigd te zijn. De verblijfskosten zijn in dat geval opnieuw volledig
voor rekening van de opdrachtgever.
7.6. Follow up trainingen en workshops
1. Indien een deelnemer geen gebruik maakt van de bij een training of
workshop behorende follow-up, vervalt het recht op het bijwonen van een
soortgelijke bijeenkomst.
2. Indien een deelnemer aan een training of workshop door ziekte of overmacht
niet in staat is de bijbehorende follow-up dag(en) te volgen en dit tijdig
schriftelijk aan Warrior Coaching meldt, kan hij in overleg een andere follow-
up dag van een soortgelijke training of workshop volgen.

8. Tarieven en kosten van de opdracht

In de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen, zoals opgenomen in onze
offerte(s), zijn begrepen onze reisuren en trainingsmateriaal, en zijn niet begrepen
onze reis- en verblijfkosten en reis- en verblijfskosten van de deelnemers en de
kosten van een locatie. Voorzover deze kosten niet zijn inbegrepen worden ze
afzonderlijk vermeld.

9. Betalingsvoorwaarden

Het honorarium en de kosten zoals in artikel 6 en 7 genoemd, welke niet in de
tarieven zijn inbegrepen, worden maandelijks achteraf bij declaratie in rekening
gebracht. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na declaratiedatum.
Na die vervaldag kan de wettelijke rente in rekening worden gebracht, zonder dat
ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kunnen wij met een
beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten.
Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het
nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten
ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de
buitengerechtelijke.

Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle
opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen
zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

10. Wijzigen van de opdracht, c.q. meerwerk

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden
beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of
omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te
breiden of te wijzigen.

Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de
kostenvergoedingen beïnvloedt, zal Warrior Coaching dit de opdrachtgever zo
spoedig mogelijk melden.
Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door
toedoen van de opdrachtgever, zal Warrior Coaching de noodzakelijke
aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt.
Indien een dergelijke aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende
opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

11. Duur en afsluiting van de opdracht

De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van het trainings- of
adviesteam worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de
informatie die wij verkrijgen en de medewerking die wordt verleend.
In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de
opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van veertien dagen na

dagtekening daarvan dient de opdrachtgever ons hierover te berichten. Indien de
opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht
te zijn goedgekeurd.

12. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig éénzijdig beëindigen, indien één van
hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform
de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient
gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.
Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever hebben wij
vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettings- c.q. omzetverlies recht
op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijks declaratiebedrag
als uitgangspunt wordt gehanteerd.

Wij mogen van onze bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken
als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan onze invloed onttrekken
of ons niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan
worden gevergd.

Wij behouden daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe
verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de
voorlopige intake- evaluatie- en observatieverslagen c.q. aviezen van het tot dan
toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voorzover dit extra
kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van
betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de
opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander
onder voorbehoud van rechten.

13. Intellectueel eigendom

Modellen, technieken, instrumenten, syllabi en trainingsmateriaal waaronder ook
software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht of in het advies of
onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven ons eigendom.
Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na van ons verkregen
toestemming.

De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor
gebruik in zijn eigen organisatie, voorzover passend binnen het doel van de
opdracht.

Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van
overeenkomstige toepassing.

14. Vertrouwelijkheid

Wij verplichten ons geheimhouding van alle informatie en gegevens van de
opdrachtgever jegens derden. In het kader van de opdracht zullen wij alle

mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de
opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van ons aan derden geen
mededelingen doen over onze aanpak, werkwijze en dergelijke.
Opdrachtrapportages zullen door ons niet worden openbaar gemaakt,
vermenigvuldigd of aan derden ter beschikking gesteld zonder toestemming van de
opdrachtgever.

De opdrachtgever mag een dergelijke rapportage openbaar maken,
vermenigvuldigen of aan derden ter beschikking stellen, mits bronvermelding
plaatsvindt.

15. Aansprakelijkheid

Wij zijn aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht,
voorzover deze het gevolg zijn van het door ons niet in acht nemen van de
zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van
adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De
aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt
beperkt tot het bedrag van het honorarium dat wij voor onze werkzaamheden in
het kader van die opdracht hebben ontvangen.

Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan drie maanden hebben geldt een
verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het
declaratiebedrag over de laatste drie maanden.

Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen een
jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waaraan de
opdrachtgever zijn rechten heeft verspeeld.

16. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

17. Geschillenregeling

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de
onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het
gevolg mochten zijn, worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het
Nederlandse Arbitrage Instituut te Rotterdam.
Arnhem, april 2019